EUROPE SUPER CLASSIC


ราคาเริ่มต้น 83,500  บาท
รหัสทัวร์ G29-VT-CDG05
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 
ช่วงเวลา เมษายน 2563
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ล่องเรือแม่น้ำแซน
 • เดินเล่นริมทะเลสาบโคโม่
 • ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ทาวน์ เอ๊าท์เล็ต
 • พิชิตยอดเขาจุงฟราว ชมถ้ำน้ำแข็ง
 • ชมเมืองเก่าเจนัว บ้านเกิดโคลัมบัส
 • มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ นครรัฐวาติกัน
 • ชมน้ำพุเทรวี่ ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน
 • หอเอนเมืองปิซ่า มหาวิหารเมืองฟลอเร้นซ์
 • มหาวิหารแห่งมิลาน ป้อมปราการแห่งมิลาน
 • อาหารกลางวันมื้อพิเศษ ณ ยอดเขาจุงฟราว
 • ชมพระราชวังแวร์ซายส์ ถ่ายรูปกับหอไอเฟล
 • ซิงเควแตร์เร่ หมู่บ้านบนหน้าผาริมฝั่งริเวียร่าอิตาลี

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง