AMAZING AURORA


ราคาเริ่มต้น 69,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-SS-MMK7D
สายการบิน AEROFLOT AIRLINES
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ รัสเซีย 
ช่วงเวลา ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • สกีรีสอร์ท
 • ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
 • บินภายใน 2 เที่ยว
 • นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้
 • หมู่บ้านพื้นเมืองซามิ
 • กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
 • ตกปลาแซลมอนน้ำแข็ง
 • หมู่บ้านประมงขั้วโลกเหนือ
 • Stone Beach หรือ หาดไข่มังกร
 • ตามล่าแสงเหนือ 3 คืนที่มูร์มันสค์

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง