ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน_เลสโก


ราคาเริ่มต้น 8,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZRGN11
สายการบิน แอร์เอเชีย
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า 
ช่วงเวลา มกราคม - พฤษภาคม 2563
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • พระราชวังบุเรงนอง 
 • พิธีเทินพระธาตุวัดกาบาเอ 
 • พระธาตุมุเตา 
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง 
 • พระเจดีย์เยเลพญา 
 • พระธาตุอินทร์แขวน 
 • เจดีย์โบตะทาวน์ 
 • เทพทันใจ - เทพกระซิบ

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง