ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน_เลสโก นะโม


ราคาเริ่มต้น 9,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZRGN09
สายการบิน เมียนมาร์แอร์เวย์อินเตอร์เนชันแนล
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า 
ช่วงเวลา ตุลาคม - ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • พระราชวังบุเรงนอง 
 • มหาเจดีย์ชเวดากอง 
 • พิธีเทินพระธาตุวัดกาบาเอ 
 • พระธาตุอินทร์แขวน 
 • เจดีย์ชเวมอดอว์ 
 • ตักบาตรพระวัดไจ๊คะวาย 
 • เทพทันใจ - เทพกระซิบ 
 • พระนอนตาหวาน 
 • พัก 5 ดาว

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง