จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง สะพานแก้ว


ราคาเริ่มต้น 12,899  บาท
รหัสทัวร์ G29-CSDYGCZ11
สายการบิน ไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน 
ช่วงเวลา กันยายน 2562 - กุมภาพันธ์
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • บินตรงจางเจียเจี้ย 
 • เมืองโบราณฟ่งหวง 
 • ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง
 • เขาเทียนเหมินซาน 
 • ทางเดินกระจก 
 • ถ้ำประตูสวรรค์ 
 • หุบเขาอวตาร 
 • สะพานแก้วจางเจียเจี้ย

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง