AMAZING GEORGIA 2019


ราคาเริ่มต้น 53,600  บาท
รหัสทัวร์ G29-SS-TBS01
สายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ จอร์เจีย 
ช่วงเวลา พฤษภาคม - ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • พิพิธภัณฑ์สตาลิน
 • วิหารสเวติสโคเวลี
 • เมืองถ้ำอุพลิสตชิเค
 • อารามจวารี อารามแห่งกางเขน
 • อารามเกลาติ มรดกโลกแห่งเมืองคูไทซี
 • เมืองคูไทซี เมืองใหญ่อันดับสองของจอร์เจีย
 • โบสถ์เมเตห์คี โบสถ์เก่าแก่ในย่านเมืองเก่าทบิลิซี
 • ขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองบาทูมิ เมืองท่าริมชายฝั่งทะเลดำ
 • โบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์หินแกรนิตกลางเทือกเขาคอเคซัส

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง