BEAUTIFUL ITALY


ราคาเริ่มต้น 48,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-VT-MXP11
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ อิตาลี 
ช่วงเวลา พ.ย. - ธ.ค. 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ป้อมปราการแห่งมิลาน 
 • ชมและถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารมิลาน 
 • บ้านโรมิโอ&จูเลียต 
 • จัตุรัสเออร์เบ 
 • เวนิส 
 • พระราชวังดอดจ์ - สะพานสะอื้น 
 • จัตุรัสซานมาร์โค 
 • หมู่บ้านมรดกโลกซิงเคว เตรเร 
 • หอเอนเมืองปิซ่า 
 • ชมภายในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่งนครรัฐวาติกัน 
 • น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน 
 • โคลอสเซียม

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง