อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนีย


ราคาเริ่มต้น 74,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-EH-190024
สายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ อิตาลี โครเอเชีย 
ช่วงเวลา พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ล่องเรือทะเลสาบเบลด
 • พระราชวังดิโอคลิเธียน
 • อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
 • เที่ยวชมเมืองเก่าซาเกรบ
 • ชมย่านเมืองเก่าดูบรอฟนิก
 • ปราสาทเมืองเก่า ลุบเบลียน่า
 • มหาวิหารเซนต์จาคอบ เมืองซิเบนิค
 • เที่ยวเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ มรดกโลก
 • ชมเมืองลุบเบลียน่า เมืองหลวงของสโลวีเนีย
 • ล่องเรือชมทะเลสาบ Kozjak อุทยานพลิตวิเซ่
 • โบสถ์เซนต์โดแนท สัญลักษณ์ของเมืองซาดาร์
 • ซาราเยโว นครเยรูซาเล็มแห่งยุโรปและบอลข่าน
 • สัมผัสบรรยากาศโรแมนติกเมืองแห่งสายน้ำ.. เวนิส
 • นั่งรถรางไฟฟ้าชมถ้ำอายุสองล้านปี.. ถ้ำโพสทอยน่า
 • สะพานโบราณ สตารี มอสต์ มรดกโลกแห่งเมืองโมสตาร์

วันที่ 1

กรุงเทพมหานคร สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

อิสตันบูล – เวนิส

วันที่ 3

ถ้ำโพสทอยน่า – ล่องเรือทะเลสาบเบลด - เมืองลุบเบลียน่า (เมืองหลวงสโลวีเนีย)

วันที่ 4

เมืองลุบเบลียน่า (เมืองหลวงสโลวเีนีย) - ซาเกรบ (เมืองหลวงโครเอเชีย) - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่

วันที่ 5

เข้าชมอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่– ซาดาร์

วันที่ 6

ซิบินิิค – โทรเกียร์ - สปลิท

วันที่ 7

สตอน - ดูบรอฟนิค

วันที่ 8

โมสตาร์ (บอสเนีย และเฮอร์เซโกวีนา) – ซาราเยโว

วันที่ 9

ซาราเยโว – อิสตันบูล

วันที่ 10

กรุงเทพมหานคร สนามบินสุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
18-27 พ.ค. 62 76,900
27 ก.ค.-5 ส.ค. 62 79,900
10-19 ส.ค. 62 79,900
12-21 ก.ย. 62 79,900
5-14 ต.ค. 62  74,900
10-19 ต.ค. 62 74,900
17-26 ต.ค. 62 74,900
19-28 ต.ค. 62 74,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง