ไทเป ไทจง อุทยานอาลีซาน


ราคาเริ่มต้น 13,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-JW-PTW12-VZ
สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา พฤษภาคม - ตุลาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • วัดหลงซาน
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ตึกไทเป101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
  • ถ่ายรูปชิคๆ คูลๆ ที่หมู่บ้านสายรุ้ง 
  • นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาลีซาน
  • ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฟงเจี๋ย และตลาดปลาไทเป

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เจียอี๋

วันที่ 2

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-จงลี่ไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3

ไทเป-ร้านพายสับปะรด-เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Commetic-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้น)-ร้านสร้อย-วัดหลงซาน-ซีเหมินตง

วันที่ 4

ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง-กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
31 พ.ค.-03 มิ.ย.2562  13,900
14-17 มิ.ย. 2562  14,900
28 มิ.ย. -01 ก.ค.2562  16,900
06-09 ก.ค.2562  14,900
12-15 ก.ค.2562  14,900
26-29 ก.ค.2562  14,900
27-30 ก.ค.2562  16,900
09-12 ส.ค.2562  16,900
17-20 ส.ค.2562  14,900
23-26 ส.ค.2562  14,900
31-03 ก.ย.2562  14,900
06-09 ก.ย.2562  14,900
14-17 ก.ย.2562  14,900
21-24 ก.ย.2562  14,900
27-30 ก.ย.2562  14,900
04-07 ต.ค.2562  14,900
12-15 ต.ค.2562  17,900
19-22 ต.ค.2562  14,900
25-28 ต.ค.2562  16,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง