CROATIA WONDER


ราคาเริ่มต้น 56,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-VT-ZAG8D
สายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ โครเอเชีย 
ช่วงเวลา กันยายน - ตุลาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • จัตุรัสเมืองเก่าซิเบนิค
 • พระราชวังดิโอคลิเธียน
 • เที่ยวชมเมืองเก่าซาเกรบ
 • ชมย่านเมืองเก่าดูบรอฟนิก
 • เที่ยวชมเมืองมรดกโลกโทเกียร์
 • เดินเล่นชมเมืองมรดกโลก สปลิต
 • อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิตวิเซ่
 • เที่ยวชมเมืองซาดาร์ เมืองโบราณริมทะเล
 • ล่องเรือชมทะเลสาบ Kozjak อุทยานพลิตวิเซ่
 • โบสถ์เซนต์โดแนท สัญลักษณ์ของเมืองซาดาร์
 • ถ่ายรูปกับพระราชวังสปอนซา และ พระราชวังเรคเตอร์
 • นั่งรถไฟสายชมวิว Panoramic Train ในอุทยานพลิตวิเซ่

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สุวรรณภูมิ-ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) - ซาเกรบ - โทปุสโก้ (โครเอเชีย)

วันที่ 3

โทปุสโก้ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ - ซาดาร์

วันที่ 4

ซาดาร์ - สปลิท - ดูบรอฟนิค

วันที่ 5

ดูบรอฟนิค - โทรเกียร์ - ดูโกโพเลีย

วันที่ 6

ดูโกโพเลีย - ซิเบนิค - ซาเกรบ - ช้อปปิ้ง Designer Outlet Croatia

วันที่ 7

ซาเกรบ (โครเอเชีย) - ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)

วันที่ 8

เอมิเรตส์ (ดูไบ) - สนามบินสุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
4-11 ก.ย. / 10-17 ต.ค. 2562  56,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง