ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป_เลสโก อาร์ตตัวพ่อ


ราคาเริ่มต้น 13,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-ZTPE02
สายการบิน นกสกู๊ต
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา เมษายน - กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • วัดเหวินหวู่ 
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • หมู่บ้านสายรุ้ง เมืองไทจง 
 • ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
 • วัดหลงซาน 
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
 • อุทยานเย่หลิ่ว 
 • ตึกไทเป101 
 • ย่านซีเหมินติง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยนจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3

หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินตง

วันที่ 5

สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
11 – 15 พฤษภาคม 2562  13,999
16 – 20 พฤษภาคม 2562  15,999
22 – 26 พฤษภาคม 2562  13,999
25 – 29 พฤษภาคม 2562  13,999
01 – 05 มถินุายน 2562  13,999
08 – 12 มถินุายน 2562  13,999
15 – 19 มถินุายน 2562  13,999
20 – 24 มถินุายน 2562  13,999
03 – 07 กรกฎาคม 2562  13,999
10 – 14 กรกฎาคม 2562  13,999
13 – 17 กรกฎาคม 2562  17,999
20 – 24 กรกฎาคม 2562  13,999
25 – 29 กรกฎาคม 2562  17,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง