หนานโถว เจียอี้ ไทจง_เลสโก ตัวพ่อขั้น


ราคาเริ่มต้น 24,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-ZTPE21
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ล่องทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ตึกไทเป 101
 • ฟาร์มแกะชิงจิ้ง
 • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
 • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
 • สุดพิเศษ ทานอาหารบนตึกไทเป 101
 • เมนูเด็ด "STEAMER FEAST", ชาบูไต้หวัน และเสี่ยวหลงเปา
 • ช้อปปิ้ง มิตซุย เอ้าท์เล็ต

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบนสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้

วันที่ 2

ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

วันที่ 3

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ

วันที่ 4

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -  ซีเหมินตงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 5

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
17 – 21 กรกฎาคม 2562  24,999
24 - 28 กรกฎาคม 2562  26,999
07 – 11 สิงหาคม 2562  24,999
09 – 13 สิงหาคม 2562  26,999
21 – 25 สิงหาคม 2562  24,999
06 – 10 กันยายน 2562 24,999
20 – 24 กันยายน 2562  24,999
02 – 06 ตุลาคม 2562  25,999
04 – 08 ตุลาคม 2562  25,999
09 – 13 ตุลาคม 2562  26,999
11 – 15 ตุลาคม 2562  26,999
18 – 22 ตุลาคม 2562  25,999
23 – 27 ตุลาคม 2562  26,999
25 – 29 ตุลาคม 2562  24,999
26 – 30 ตุลาคม 2562  24,999
01 – 05 พฤศจิกายน 2562  24,999
06 – 10 พฤศจิกายน 2562  24,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2562  24,999
13 – 17 พฤศจิกายน 2562  24,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2562  24,999
20 – 24 พฤศจิกายน 2562  24,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2562  24,999
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562  24,999
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562  24,999
04 – 08 ธันวาคม 2562  25,999
06 – 10 ธันวาคม 2562  26,999
07 – 11 ธันวาคม 2562  26,999
13 – 17 ธันวาคม 2562  24,999
18 – 22 ธันวาคม 2562  24,999
20 – 24 ธันวาคม 2562  24,999
25 – 29 ธันวาคม 2562  24,999
30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63  31,999
31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63  31,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง