DISCOVERY RUSSIA


ราคาเริ่มต้น 49,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-FHG03
สายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย 
ช่วงเวลา เมษายน - กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • มอสโก-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน
 • จัตุรัสแดง
 • พระราชวังเครมลิน
 • สแปร์โรว์ฮิลล์
 • รัสเซียนเซอร์คัส
 • พระราชวังฤดูหนาว
 • พระราชวังฤดูร้อน
 • กาล่าดินเนอร์
 • พิเศษ นอนรถไฟชั้น First Class
 • ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัท

วันที่ 3

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส

วันที่ 4

สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ – ห้างกุม – ล่องเรือ

วันที่ 5

เซนต์ป์ีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว

วันที่ 6

พระราชวังฤดูร้อนเปโตรคาวาเรสต์– ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

วันที่ 7

มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo

วันที่ 8

ดูไบ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
1-8 / 8-15 / 18-25 /22-29 พ.ค. 62  49,900
28 พ.ค. – 4 มิ.ย. / 26 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62  49,900
29 พ.ค. – 5 มิ.ย. 62  49,900
15-22 พ.ค. 62  52,900
11-18 มิ.ย. 49,900
25 มิ.ย. – 2 ก.ค. / 2 – 9 ก.ค.  49,900
9-16 / 12-19 / 23-30 / 24-31 ก.ค.  54,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง