UK FULL FREE SUMMER


ราคาเริ่มต้น 38,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-JW-PUK07-MH
สายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ อังกฤษ 
ช่วงเวลา พฤษภาคม - กันยายน 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge)   
  • เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum)  
  • ชมบ้านวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)     
  • ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง Harry Potter  
  • ถ่ายรูปกับทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge)     
  • "สะพานหอคอย" สัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงลอนดอน 
  • พิเศษเมนู Fish and ship

วันที่ 1

กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)-ลอนดอน

วันที่ 2

(สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)-หมู่บ้านลาคอด-เมืองบาธ-โรมันบาธ-เชลเทินแฮม

วันที่ 3

เชลเทินแฮล - สแตรทฟอร์ด – วิลเลี่ยมเช็คสเปียร์ - เมืองอ๊อกฟอร์ด– อาคารไคร้สเชิร์ช – Bicester Village Outlet

วันที่ 4

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

วันที่ 5

อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย

วันที่ 6

ลอนดอน – พระราชวัง Westminster – หอนาฬิกาบิ๊กเบน - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ลอนดอนอาย – จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - ทาวเวอร์บริด์จ - สนามบิน

วันที่ 7

กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
11-17 พฤษภาคม 2562 *วันพืชมงคล 39,900
18-24 มิถุนายน 2562  38,900
04-10 กรกฎาคม 2562  44,900
08-14 สิงหาคม 2562 *วันแม่แห่งชาติ 46,900
19-25 สิงหาคม 2562  38,900
20-26 กันยายน 2562  38,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง