WONDERFUL DUBAI


ราคาเริ่มต้น 29,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-BT-UAE01_EK
สายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ช่วงเวลา มีนาคม-เมษายน 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • Abu Dhabi ไปครั้งเดียว..เที่ยวให้สุดๆ
 • ฟรี ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา ตึกสูงที่สุดในโลก
 • ชมแกรนด์มอส 
 • ชมดูไบเฟรม
 • สุดมันส์ นั่งรถ 4WD.ตะลุยทะเลทราย
 • ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 • นั่งรถลีมูซีน สุดหรู
 • พักหรู 4 ดาว

วันที่ 1

กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ

วันที่ 2

ตึกบรูจญ์เคาะลีฟะฮ์ • อาบูดาบี • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • Grand Mosque • Heritage Village  เอทิฮัดทาวเวอร์

วันที่ 3

พระราชวังชีค • สเุหร่าจูไมราห์ • ชายหาดจูไมราห์ • บรูจญ์อัลอาหรับ• ขึ้นรถไฟ Monorail หมู่เกาะต้นปาล์ม • โรงแรมแอตแลนทิส • นั่งรถลีมูซีนชมเมือง • ทะเลทรายอาหรับ • โชว์ระบำหน้าท้อง

วันที่ 4

พิพิธภัณฑ์ดูไบ • นั่งเรือ Abra ข้ามฟาก • ตลาดเครื่องเทศ • ตลาดทอง • ดูไบเฟรม • เอมิเรตส์มอลล์ • สนามบินดูไบ

วันที่ 5

กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
28 ก.พ. - 04 มี.ค. 62  30,900
08 มี.ค. - 12 มี.ค. 62  30,900
14 มี.ค. - 18 มี.ค. 62  19,900
22 มี.ค. - 26 มี.ค. 62  30,900
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 62  30,900
04 เม.ย. - 08 เม.ย. 62  30,900
11 เม.ย. - 15 เม.ย. 62  37,900
12 เม.ย. - 16 เม.ย. 62  34,900
13 เม.ย. - 17 เม.ย. 62  38,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง