TAIWAN อาร์ตตัวแม่


ราคาเริ่มต้น 13,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-AZTPE34
สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา มกราคม - กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
 • กรุงไทเปถ่ายรูปเซลฟี่กับตึก 101 
 • สถานเจียงไคเช็ค 
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • ปล่อยโคมที่ผิงซี  
 • ไหว้พระขอพรเทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั่ง
 • ช้อปปิ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET   
 • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวมองโกเลีย+ชาบูไต้หวัน+เสี่ยวหลงเปา
 • แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

ท่าอากาศยานเถาหยวน -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง- COFFEE SHOP - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3

ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าข้ึนตึกชั้น 101) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK

วันที่ 5

สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 14,999
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562  14,999
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562  14,999
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562  14,999
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562  14,999
05 – 09 เมษายน 2562  17,999
10 – 14 เมษายน 2562  18,999
11 – 15 เมษายน 2562  24,999
13 – 17 เมษายน 2562  24,999
27 เม.ย. – 01 พ.ค.2562  17,999
30 เม.ย. – 04 พ.ค.2562  16,999
07 – 11 พฤษภาคม 2562  15,999
08 – 12 พฤษภาคม 2562  16,999
15 – 19 พฤษภาคม 2562  15,999
16 – 20 พฤษภาคม 2562  16,999
06 – 10 มิถุนายน 2562  13,999
20 – 24 มิถุนายน 2562  13,999
12 – 16 กรกฎาคม 2562  16,999
13 – 17 กรกฎาคม 2562  16,999
25 – 29 กรกฎาคม 2562  16,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง