RUSSIA SNOWY


ราคาเริ่มต้น 34,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-JW-PRS01-WY
สายการบิน สายการบินโอมานแอร์
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ รัสเซีย 
ช่วงเวลา มีนาคม-เมษายน 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามที่สดุในโลก 
  • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซารก์อรส์ (Zagorsk) 
  • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
  • ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรปูที่โบสถเ์ซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral)  
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZMAILOVO MARKET
  • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) 

วันที่ 1

กรงุเทพ (สวุรรณภูมิ) - มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

วันที่ 2

เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต

วันที่ 3

เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิวสแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิลมิคาเอล - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน

วันที่ 4

จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - อนสุรณ์สถานเลนิน - โบสถ์เยรูซาเล็ม

วันที่ 5

เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัญสัมชัญ – พิพิธภัณฑ์เมอรี่ - ตลาดIzmailovo – สนามบิน

วันที่ 6

กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
20-25 มีนาคม 2562  34,999
26-31 มีนาคม 2562  34,999
12-17 เมษายน 2562  39,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง