มหัศจรรย์ ไทเป มิชลินสตาร์


ราคาเริ่มต้น 25,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-BT-TPE001_TG
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา มีนาคม-เมษายน 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • เขาอุทยานอาลีซาน
 • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว (YEHLIU GEO PARK)
 • ฟารม์ชิงจิ้ง (Cingjing Farm)
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมอะบอริจินฟอร์โมซาน
 • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)
 • ตึกไทเป 101 ไมร่วมค่าขึ้นตึก
 • อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็ค 
 • วัดหลงซาน (Lungshan Temple) 
 • พิเศษ บริการอาหาร ณ ภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์ (CHAMONIX TEPPANYAKI MICHELIN)

วันที่ 1

สนามบินสวุรรณภมูิ • สนามบินเถาหยวน • เจียอี้

วันที่ 2

อุทยานอาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี • ร้านใบชา •ไถจง • MIYAHARA ICE CREAM

วันที่ 3

ฟารม์ชิงจิ้ง • นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทะเลสาบ • หมู่บ้านวัฒนธรรมอะบอริจิิ้น • ไทเป

วันที่ 4

อุทยานแห่งชาติเยห๋ลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • ศูนยเ์ครื่องสำอาง • ซีเหมินติง

วันที่ 5

ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium • วัดหลงซาน • ตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึก • ร้านขนมพาย สัปปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
01 มี.ค. - 05 มี.ค.62  25,900
15 มี.ค. - 19 มี.ค.62  26,900
29 มี.ค. - 02 เม.ย.62  27,900
05 เม.ย. - 09 เม.ย.62  27,900
11 เม.ย. - 15 เม.ย.62  29,900
26 เม.ย. - 30 เม.ย.62  27,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง