EXCLUSIVE IN TAIWAN


ราคาเริ่มต้น 20,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-AZTPE06
สายการบิน นกสกู๊ต
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา มกราคม - มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • วัดเหวินหวู่
 • อุทยานอาลีซาน
 • อุทยานเย่หลิ่ว
 • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น
 • ตึกไทเป 101
 • อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
 • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • ซีเหมินติง
 • แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 1คืน
 • พิเศษ ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้

วันที่ 3

เมืองเจียอี้– ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

วันที่ 4

เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 5

ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก

วันที่ 6

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ย่านซีเหมินติง

วันที่ 7

สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
07 – 13 มกราคม 2562 20,999
14 – 20 มกราคม 2562 20,999
18 – 24 มกราคม 2562 20,999
23 – 29 มกราคม 2562 20,999
10 – 16 กุมภาพันธ์2562 21,999
13 – 19 กุมภาพันธ์2562 22,999
18 – 24 กุมภาพันธ์2562  22,999
23 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562 21,999
27 ก.พ. – 05 มี.ค. 2562 22,999
01 – 07 มีนาคม 2562 22,999
04 – 10 มีนาคม 2562 21,999
08 – 14 มีนาคม 2562 21,999
11 – 17 มีนาคม 2562 21,999
15 – 21 มีนาคม 2562 21,999
18 – 24 มีนาคม 2562 21,999
22 – 28 มีนาคม 2562 21,999
23 – 29 มีนาคม 2562 21,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง