MIRACLE IN TAIWAN


ราคาเริ่มต้น 19,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-AZTPE53
สายการบิน สายการบินอีวีเอ แอร์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา มกราคม - เมษยายน 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา (Sun Moon Lake)
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (Formosan Aboriginal Culture)
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมวิวธรรมชาติสองฝั่งข้างทาง
 • อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน
 • ย่านซีเหมินติง
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้

วันที่ 3

เมืองเจียอี้– ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

วันที่ 4

ไทเป–ร้านสร้อยสุขภาพ–ร้านพายสับปะรด–อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน–ย่านซีเหมินติง

วันที่ 5

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่ น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
10 – 14 ม.ค. 2562 19,999
24 – 28 ม.ค. 2562 19,999
27 – 31 ม.ค. 2562 18,999
14 – 18 ก.พ. 2562 19,999
17 – 21 ก.พ. 2562 20,999
18 – 22 ก.พ. 2562 19,999
08 – 12 มี.ค. 2562 19,999
14 – 18 มี.ค. 2562 20,999
17 – 21 มี.ค. 2562 19,999
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 20,999
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 19,999
14 – 18 เม.ย. 2562 23,999
16 – 20 เม.ย. 2562 19,999
17 – 21 เม.ย. 2562 19,999
19 – 23 เม.ย. 2562 19,999
26 – 30 เม.ย. 2562 20,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง