RUSSIA NORTHERN LIGHTS


ราคาเริ่มต้น 59,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-FHG02
สายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย 
ช่วงเวลา มกราคม - มีนาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว
 • สถานีรถไฟใต้ดิน
 • จัตุรัสแดง มูร์มันสก์
 • หมู่บ้านพื้นเมืองซามี
 • นั่งลากเลื่อนฮัสกี้
 • มหารวิหารเซนต์ซาเวียร์ 
 • พระราชวังเครมลิน 
 • พิเศษ เที่ยวคาบสมุทรโคลา และล่าแสงเหนือ ณ มูร์มันสก์ 3 คืน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ –สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – ล่องเรือสุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว์ – ล่องเรือ

วันที่ 3

มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน – จัตุรัสแดง – คาบสมุทรโคลา - มูร์มันสก์– กิจกรรมล่าแสงเหนือ

วันที่ 4

มูร์มันสก์ – หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามี– ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – Husky Sledding – กิจกรรมล่าแสงเหนือ

วันที่ 5

เมืองมูร์สมันสก์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – อนุสาวรีย์อโลชา – พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ – กิจกรรมล่าแสงเหนือ

วันที่ 6

เมืองมูร์มันสก์ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส

วันที่ 7

ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญปืนใหญ่พระเจ้าซาร์– ระฆังพระเจ้าซาร์– สนามบิน

วันที่ 8

ดูไบ – สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
16-23 มกราคม 2562 59,900
17-24 มกราคม 2562 59,900
18-25 มกราคม 2562 59,900
22 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 59,900
27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2562 59,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง