RUSSIA WINTER IN MURMANSK


ราคาเริ่มต้น 59,900  บาท
รหัสทัวร์ 29-BW-RUS02
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ รัสเซีย 
ช่วงเวลา ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • จัตุรัสแดง
 • วิหารเซนต์บาซิล
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ นั่งรถเทียมฮัสกี้ลากเลื่อน
 • พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
 • หมู่บ้านซามิ ชมกวางเรนเดียร์และสัตว์เมืองหนาว
 • เมืองมูร์มันสก์ ดินแดนแห่งการตามล่าหาแสงเหนือ
 • สนุกตื่นเต้นกับกิจกรรมขับรถ Snow Mobile
 • ช้อปปิ้งถนนอารบัท / ตลาดอิสไมลอฟสกี้
 • เมืองเทอริเบอก้า เมืองชนบทที่เงียบสงบ
 • วิหารเซนต์เดอซาเวียร์
 • พระราชวังเครมลิน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)-สนามบินโดโมเดโดโว มอสโคว์ (TG 974 : 10.50 – 17.10) จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก)-สุสานเลนิน

วันที่ 2

มอสโคว์–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-พระราชวังเครมลิน สนามบินภายในประเทศ (SU 1324 : 15.40 – 18.05)– มูรมันสก์-ตามล่าหาแสงเหนือ

วันที่ 3

เมืองมูรมันสก์–ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้-สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ ลากเลื่อน (Husky Sledding)–หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามิ-มูรมันสก์-ตามล่าหาแสงเหนือ

วันที่ 4

เมืองมูรมันสก์–พิพิธภัณฑ์เรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์- เมืองเทอริเบอก้า-ขับรถ Snow mobile-สนามบิน ภายในประเทศ (SU 1325 : 19.15 – 21.35)-เมืองมอสโคว

วันที่ 5

มอสโคว์–ตลาดอิสไมลอฟกี้-วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์–ถนนอารบัท-สนามบิน (TG 975 : 18.40 – 07.30)

วันที่ 6

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
01 – 06 ธันวาคม 2561 59,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง