T-DED สุดยอด TAIWAN


ราคาเริ่มต้น 22,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-TPE41
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • ตึกไทเป101
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
 • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 • ซีเหมินติง
 • Mitsui Outlet Park
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้

วันที่ 2

ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

วันที่ 3

ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – COSMETIC SHOP – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
04 – 07 ตุลาคม 2561 23,999
05 – 08 ตุลาคม 2561 24,999
11 – 14 ตุลาคม 2561 25,999
12 – 15 ตุลาคม 2561 27,999
18 – 21 ตุลาคม 2561 23,999
19 – 22 ตุลาคม 2561 24,999
20 – 23 ตุลาคม 2561 27,999
25 – 28 ตุลาคม 2561 23,999
26 – 29 ตุลาคม 2561 24,999
01 – 04 พฤศจิกายน 2561 22,999
02 – 05 พฤศจิกายน 2561 23,999
08 – 11 พฤศจิกายน 2561 22,999
09 – 12 พฤศจิกายน 2561 23,999
15 – 18 พฤศจิกายน 2561 22,999
16 – 19 พฤศจิกายน 2561 23,999
22 – 25 พฤศจิกายน 2561 22,999
23 – 26 พฤศจิกายน 2561 23,999
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 22,999
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 23,999
06 – 09 ธันวาคม 2561 23,999
07 – 10 ธันวาคม 2561 27,999
13 – 16 ธันวาคม 2561 23,999
14 – 17 ธันวาคม 2561 23,999
20 – 23 ธันวาคม 2561 23,999
21 – 24 ธันวาคม 2561 23,999
28 – 31 ธันวาคม 2561 28,999
29 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 31,999
30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 31,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง