T-DED TAIWAN ดี๊ดี


ราคาเริ่มต้น 20,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-TPE52
สายการบิน สายการบินอีวีเอ แอร์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา ตุลาคม - ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ 
 • วัดพระถังซัมจั๋ง
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา
 • วัดเหวิ่นหวู่
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
 • เป่ยโถว
 • ซีเหมินติง
 • หมู่บ้านจิ่วเฟิน
 • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว
 • ตึกไทเป 101
 • พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้เหวัน, เสี่ยวหลงเป่า และพระกระโดดกำแพง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ -เจียอี้

วันที่ 3

เจียอี้– ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง

วันที่ 4

ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – COSMETIC SHOP – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 5

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – สนามบิน เถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
10 – 14 ตุลาคม 2561 22,999
20 – 24 ตุลาคม 2561 22,999
16 – 20 พฤศจิกายน 2561 20,999
21 – 25 พฤศจิกายน 2561 20,999
23 – 27 พฤศจิกายน 2561 20,999
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 20,999
02 – 06 ธันวาคม 2561 22,999
19 – 23 ธันวาคม 2561 20,999
21 – 25 ธันวาคม 2561 21,999
27 – 31 ธันวาคม 2561 27,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง