GREATEST OF RUSSIA


ราคาเริ่มต้น 55,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-DME10
สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย 
ช่วงเวลา สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์
 • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • พระราชวังเครมลิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • พระราชวังแคทเธอรีน
 • จัตุรัสแดง
 • โบสถ์หยดเลือด
 • วิหารเซนต์บาซิล 
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • ช้อปปิ้งถนนอารบัต
 • ช้อปปิ้งตลาดใหญ่ "IZMAILOVO MARKET

วันที่ 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์- มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์- ถนนอารบัต

วันที่ 3

เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี - เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่

วันที่ 4

เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์ค แอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์- ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน

วันที่ 5

เมืองมอสโคว์ - สถานีรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - เมืองพุชกิน - พระราชวังแคทเทอรีน

วันที่ 6

เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด

วันที่ 7

เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ และปอล - มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ถนนเนฟกี้ - ท่าอากาศยานนานาชาติปูนโกโว เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์

วันที่ 8

ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
08 - 15 สิงหาคม 2561 55,888
22 - 29 สิงหาคม 2561 56,888

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง