ANGELA RUSSIA


ราคาเริ่มต้น 36,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-DME14
สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ รัสเซีย 
ช่วงเวลา สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
  • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
  • พระราชวังเครมลิน
  • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
  • โบสถ์ทรินิตี้ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
  • พิพิธภัณฑ์อวกาศ
  • โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม

วันที่ 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงีเมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์- ท่าอากาศยานนานาชาติโดโม เดโดโว เมืองมอสโคว์ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์- สถานีรถไฟใต้ดิน เมืองมอสโคว์- ถนนอารบัต

วันที่ 3

เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่

วันที่ 4

เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์- ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์- ห้างสรรพสินค้ากุม - อนุสรณ์สถานเลนิน

วันที่ 5

เมืองมอสโคว์- จุดชมวิว สแปโรฮิลล์- พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นิวเยรูซาเล็ม

วันที่ 6

เมืองมอสโคว์- ห้างเวกัส เมกะสโตร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงีเมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
08 - 14 สิงหาคม 2561 36,888
12 - 18 กันยายน 2561 36,888
24 - 30 ตุลาคม 2561 37,888
14 - 20 พฤศจิกายน 2561 36,888
05 - 11 ธันวาคม 2561 38,888
27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 43,888

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง