ไต้หวัน ชานมไข่มุก


ราคาเริ่มต้น 17,899  บาท
รหัสทัวร์ G29-CS-TPETG01
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา สิงหาคม - กันยายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
  • ตึกไทเป 101
  • ล่องเรือชม "ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา"
  • วัดเหวินหวู่
  • เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ศูนย์สร้อยสุขภาพ, DUTY FREE, ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-เถาหยวน (TG632 : 08.25-13.05) ผูหลี่–วัดเหวินหวู่–ชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทราเจียอี้

วันที่ 2

เจียอี้–อุทยานอาหลีซาน(นั่งรถไฟโบราณ)–ร้านชา– เจียอี้-ร้านเครื่องสำอาง-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3

ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)–ศูนย์สร้อยสุขภาพ–DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ 4

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-เถาหยวน-กรุงเทพฯ (TG633 : 14.05-16.50)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
09-12 สิงหาคม 2561 17,899
23-26 สิงหาคม 2561 17,899
06-09 กันยายน 2561 18,899
27-30 กันยายน 2561 18,899

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง