HELLO DUBAI-ABUDHAB


ราคาเริ่มต้น 29,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-PV-HELLO DUBAI-ABUDHAB
สายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ช่วงเวลา มิถุนายน - ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
 • ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์
 • ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
 • ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall
 • ฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา ชั้น 124 BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น
 • เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย พร้อมชมระบำหน้าท้อง
 • ตึกใหม่ เข้าหอชมวิว DUBAI FRAME ที่มีลักษณะกรอบรูปขนาดใหญ่
 • พิเศษ เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและศิลปะ แห่งกรุงปารีส “พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อาบูดาบี”
 • ราคารวมวีซ่าแล้ว

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-ดูไบ-DUBAI FRAME

วันที่ 2

ดูไบ-อาบูดาบี- GRAND MOSQUE-HERITAGE VILLAGELOUVRE MUSEUM

วันที่ 3

ดูไบ-JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อัล อาหรับ BURJ AL ARAB Madinat Jumeirah Souk-นั่งรถ Monorail-THE PLAM ทัวร์ทะเลทราย (4WD)

วันที่ 4

ดูไบ-DUBAI MUSEUM-ABRA TAXI-GOLD SOUK-SPICE SOUK-ขึ้นตึก BURJ KHALIFA- DUBAI MALL+น้ำพุเต้นระบำ

วันที่ 5

กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
07-11มิ.ย. 29,999
26-30 ก.ค. 31,999
27-31 ก.ค 31,999
11-15 ส.ค. 31,999
13-17 ก.ย 29,999
14-18 ก.ย 29,999
27 ก.ย.-01ต.ค. 29,999
12-16 ต.ค. 31,999
13-17 ต.ค. 31,999
20-24 ต.ค. 31,999

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง