POPULAR DUBAI


ราคาเริ่มต้น 26,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-DXB01 (POPULAR DUBAI
สายการบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
ช่วงเวลา กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • สุเหร่าหลวง (Grand Mosque) หรือ สุเหร่า ชีคค์ ซายิด บิน สุลตาล อัล นาร์ยันต์
 • ผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace)และ โรงแรม เอมิเรตส์พาเลซ
 • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ เฟอร์รารี่ เวิลด์ (Ferrari World)
 • ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ (Burj Khalifa) หรือ เดิมชื่อ ตึก บุรจญ์ ดูไบ
 • ชมการแสดง น้ำพุเต้นระบำ แห่งเมืองดูไบ (Dubai Dance Fountain) 
 • นั่งรถไฟโมโนเรล (Monorail) สู่ โครงการเดอะ ปาล์ม (The Palm Project)
 • ถ่ายรูปคู่กับ ตึกบุรจญ์อัล อาหรับ (Burj Al Arab) โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว
 • ทะเลทราย (The Desert) เพื่อตะลุยทะเลทราย ด้วยรถยนต์ขับเคลื่น 4 ล้อ
 • พิพิธภัณฑ์ดูไบ (Dubai Museum)
 • ย่านตลาดเก่า (Old Market)
 • ตลาดทอง (Gold Souk)
 • ตลาดเครื่องเทศ (Spice Souk)
 • ห้างเอมิเรตส์มอลล์ (Mall of Emirates)

วันที่ 1

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมือง ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์- เมืองดูไบ

วันที่ 2

เมืองดูไบ - เมืองอาบู ดาบี - สุเหร่าหลวง - ทำเนียบประธานาธิบดี - โรงแรม เอมิเรตส์พาเลซ - เฟอร์รารี่ เวิลด์ - เมืองดูไบ - ตึกบุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ห้างดูไบ มอลล์ - น้ำพุ เต้นระบำแห่งเมืองดูไบ

วันที่ 3

เมืองดูไบ - พระราชวัง ท่านชีค - สุเหร่า จูไมร่า - ชายหาด จูไมร่า - ตึก บุรจญ์อัล อาหรับ - นั่ง รถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาล์ม - โรงแรมแอตแลนติส - โรงแรมที่พัก - ทะเลทราย -ตะลุย ทะเลทรายด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ

วันที่ 4

เมืองดูไบ - พิพิธภัณฑ์ดูไบ - ดูไบ ครีก - นั่งเรือข้ามฟาก Abra Taxi – ย่านตลาดเก่า - ตลาดทอง - ตลาดเครื่องเทศ - ห้างเอมิเรตส์มอลล์- ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่ 5

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
12 - 16 กรกฎาคม 2561 29,888
23 - 27 สิงหาคม 2561 29,888
13 - 17 กันยายน 2561 26,888
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561 26,888
12 - 16 ตุลาคม 2561 29,888
18 – 22 ตุลาคม 2561 28,888
20 – 24 ตุลาคม 2561 29,888
1 – 5 พฤศจิกายน 2561 28,888

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง