AMAZING IN TAIWAN


ราคาเริ่มต้น 29,777  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-TPE11
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา เมษายน - สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • เที่ยวสุดคุ้ม เหนือจรดใต้ นั่งกระเช้าเหมาคง
 • พักหรู 5 ดาว บิน 5 ดาว แช่นน้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน
 • ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน-จันทรา วัดรพะถังซัมจั๋ง
 • อุทยานอาลีซาน เย่หลิ่ว วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซาน
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดฝอกวงซาน
 • ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง DOME OF LIGHT 
 • ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ห้าง E-DA OUTLET MALL
 • D.I.Y. พายสับปะรด แสนอร่อย
 • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา อาหารพื้นเมืองฮักกา

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – นั่งกระเช้าเหมาคง

วันที่ 2

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยสุขภาพ – ย่านซีเหมินติง

วันที่ 3

หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดจงไถซานซื่อ -ไทจง

วันที่ 4

เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน

วันที่ 5

เกาสง – วัดฝอกวงซาน – ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL – DOME OF LIGHT – ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง

วันที่ 6

ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง – DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ท้าขนมพายสับปะรด) – สนามบินเกาสง – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
26 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 29,777
25 – 30 กรกฎาคม 2561 31,777
08 – 13 สิงหาคม 2561 29,777

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง