HIGHTLIGHT AUSTRIA - CROATIA


ราคาเริ่มต้น 76,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-BW-HILIGHT AUSTRIA-CROATIA
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ โครเอเชีย สโลวีเนีย ออสเตรีย 
ช่วงเวลา มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • เปิดโลกใบใหญ่กับสุดยอดความโรแมนติกของ 2 ประเทศ
 • เที่ยวชมถ้ำโพสทอยน่า ถ้ำที่สวยและเก่าแก่ที่สุดในยุโรป
 • เข้าพักใจกลางธรรมชาติอันสวยงามในอุทยานพลิทวิเซ่ หัวใจของโครเอเชีย
 • เที่ยวชมเมืองแห่งมรดกโลก Hallstat พร้อมเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
 • เข้าชมพระราชวังไดโอคลีเชียน พระราชวังอันเก่าแก่ตั้งแต่อาณาจักรโรมัน
 • อิสระช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์อย่างเต็มอิ่ม
 • พิเศษ เมนูหอยนางรมพร้อมไวน์อาหารขึ้นชื่อของโครเอเชีย
 • บินตรงโดยสายการบินไทย (TG)

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ TG936 (01.30-07.00)

วันที่ 2

กรุงเทพฯ-เวียนนา(ออสเตรีย)-ฮอลสตัท-ลูบลิยาน่า (สโลเวเนีย)

วันที่ 3

ลูบลิยาน่า-จัตุรัสเพรเซเรน-สะพานมังกร-โพสทอยน่า (สโลเวเนีย)-ถ้ำโพสทอยน่า-เมืองโอพาเทีย (โครเอเชีย)รูป ปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล-พลิตวิเซ่

วันที่ 4

อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่-เมืองซาดาร์-ทะเลออร์แกน- โบสถ์เซนต์โดแนท-โรมันฟอรั่ม-โบสถ์อนาสตาเชีย

วันที่ 5

เมืองโทรเกียร์-ประตูเมืองเก่า-ศาลาว่าการเก่า-เมืองสตอน-นั่งเรือสู่ฟาร์มหอยนางรม-เมืองดูบรอฟนิก

วันที่ 6

นั่งกระเช้าชมเมือง-ลานน้ำพุโอโนฟริโอ-Pile Gate- หอนาฬิกาโบราณ-พระราชวังเรคเตอร์-ถนนพลาคา-นั่ง เรือสู่เมืองคาฟถัต-โบสถ์เซนต์นิโคลัส-เมืองสปลิท

วันที่ 7

พระราชวังไดโอคลีเซียน-วิหำรจูปิเตอร์-มหาวิหารเซนต์ ดอมนิอุซ-เมืองคาร์โลวัค-เมืองซาเกร็บ

วันที่ 8

จัตุรัสเจลาซิค-ตลาดกลางเมือง-โบสถ์เซนต์มาร์ค-เมืองกราซ(ออสเตรีย)-กรุงเวียนนา-พระราชวังเชรินบรุนน์- ช้อปปิ้งถนนคาร์ตเนอร์

วันที่ 9

สนามบินเวียนนา-กรุงเทพฯ TG937 (13.30-05.20)(+1)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
1 – 10 มิ.ย. 2561 76,900
15 – 24 มิ.ย. 2561 76,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง