WONDERFUL RUSSIA


ราคาเริ่มต้น 54,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-DME03
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ รัสเซีย 
ช่วงเวลา สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • พระราชวังเปรโตวาเรส-พระราชวังฤดูหนาว
 • จัตุรัสแดง-วิหารเซนต์บาซิล
 • พระราชวังเคลมลิน-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-โบสถ์หยดเลือด
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour)
 • เปิดประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจ "รถไฟความเร็วสูง" SAPSAN
 • การแสดงละครสัตว์ (Circus)
 • พักโรงแรม 4่ดาวทุกคืน "อาหารครบ"
 • การบินไทย..บินตรงสู่มอสโคว์ สะสมไมล์ได้ 50

วันที่ 1

กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – สถานีรถไฟใต้ดิน

วันที่ 2

มอสโคว์ – รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –ป้อมปีเตอร์และปอล– มหาวิหารเซนต์ไอแซค

วันที่ 3

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด

วันที่ 4

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มอสโคว์– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – ชมการแสดงละครสัตว์

วันที่ 5

มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว์ – กรุงเทพฯ

วันที่ 6

เดินทางถึงกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
11 – 16 สิงหาคม 2561 56,888
15 – 20 กันยายน 2561 56,888
13 – 18 ตุลาคม 2561 58,888
20 – 25 ตุลาคม 2561 58,888
10 – 15 พฤศจิกายน 2561 54,888
01 – 06 ธันวาคม 2561 55,888
08 – 13 ธันวาคม 2561 55,888
27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 58,888
29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 62 60,888

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง