FANTASTIC TAIWAN


ราคาเริ่มต้น 19,777  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-TPE13
สายการบิน สายการบินอีวีเอ แอร์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • ไหว้พระขอพร เทพเจ้า ณ วันเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง
 • เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 • เยือนอุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ชมความงามของหินทรายแปลกๆ
 • พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
 • ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ไทเป สูงติดอันดับ 5 ของโลก
 • ช้อปปิ้ง ซื่อหลินไนท์มาเก็ต, MITSUI OUTLET PARK
 • พิเศษ ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา, ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร
 • พักหรู 5 ดาว อาบน้ำแร่ธรรมชาติส่วนตัวในห้องพัก 
 • Free WIFI ON BUS  น้ำหนักกระเป๋า 30 KG.

วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้

วันที่ 3

ร้านใบชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

วันที่ 4

ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ร้าน Cosmetic – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ช้อปปิ้งซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 5

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
เปิดกรุ๊ปใหม่ 20,777
01 – 05 พฤษภาคม 2561 20,777
03 – 07 พฤษภาคม 2561 20,777
15 – 19 พฤษภาคม 2561 19,777
24 – 28 พฤษภาคม 2561 20,777
05 – 09 มิถุนายน 2561 19,777
08 – 12 มิถุนายน 2561 19,777
13 – 17 มิถุนายน 2561 20,777
20 – 24 มิถุนายน 2561 19,777
21 – 25 มิถุนายน 2561 19,777
27 มิ.ย. – 01 ก.ค.2561 19,777

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง