EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN


ราคาเริ่มต้น 15,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-CU-EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN
สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา เมษายน - มิถุนายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
  • นมัสการศาลเจ้าขงจื้อ และศาลเจ้ากวนอู ณ วันเหวินหวู่
  • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นรวมประวัติของนายพล เจียงไคเช็ค
  • ชมอุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน ที่มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว
  • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก
  • ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง
  • Free WI-FI on Bus โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม

วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานเถาหยวน

วันที่ 2

ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ตลาดฟ่งเจีย

วันที่ 3

ไทเป – แวะชิมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ ช้อปปิ้ง Duty Free – ช็อปปิ้งศูนย์เครื่องส่าอางค์ – ตลาดซือหลิน

วันที่ 4

ไทเป – หมู่บ้านจิ่วเฟิน - อุทยานเหย่หลิว – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ชั้น89) ตลาดซีเหมินติง

วันที่ 5

ท่าอากาศยานเถาหยวน – ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
05 – 09 เมษายน 2561 *วันจักรี 18,900
11 – 15 เมษายน 2561 *สงกรานต์ 23,900
12 – 16 เมษายน 2561 *สงกรานต์ 25,900
13 – 17 เมษายน 2561 *สงกรานต์ 23,900
19 – 23 เมษายน 2561 16,900
08 – 12 พฤษภาคม 2561 15,900
13 – 17 พฤษภาคม 2561 16,900
22 – 26 พฤษภาคม 2561 16,900
01 – 05 มิถุนายน 2561 15,900
19 – 23 มิถุนายน 2561 16,900
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561 15,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง