Taiwan Best Vacation


ราคาเริ่มต้น 25,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-TPE22
สายการบิน ไชนาแอร์ไลน์
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา เมษายน - สิงหาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ล่องเรือชม ทะเลสาทสุริยัน จันทรา
 • ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน และอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
 • เยือนเมืองเกาสง ชมโดมแห่งแสง หรือ DOME OF LIGHT
 • สักการะพระใหญ่ วัดฝอกวงซาน วัดพระถังซัมจั๋ว วัดเหวินหวู่
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-พระราชวังกู้กง-เจดีย์มังกรเสือ
 • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก
 • ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติงและซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 • ซีฟู้ดกุ้งมังกร/บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/อาหารฮากกา

วันที่ 1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติเกาสง

วันที่ 2

DOME OF LIGHT – เจดีย์มังกรเสือ - ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – นมัสการ พระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน – เมืองเจียอี้

วันที่ 3

ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ - เมืองไทจง

วันที่ 4

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

วันที่ 5

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์ พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 6

สนามบินนานาชาติเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
11 - 16 เมษายน 2561 33,900
24 – 29 พฤษภาคม 2561 27,900
13 – 18 มิถุนายน 2561 25,900
25 – 30 กรกฎาคม 2561 27,900
08 – 13 สิงหาคม 2561 27,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง