The Best of Taiwan


ราคาเริ่มต้น 14,777  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZE-TPE08
สายการบิน นกสกู๊ต
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา พฤษภาคม - กันยายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน จันทรา กินไข่ต้มใบชา
 • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
 • สักการะ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่
 • พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
 • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 สูงติดอันดับ 5 ของโลก
 • ช้อปปิ้ง COSMETEC SHOP  ฟ่งเจี๋ย, ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
 • บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน/พระกระโดดกำแพง เสี่ยวหลงเปา
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัว

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2

สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3

ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

วันที่ 4

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านนาฬิกา – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง

วันที่ 5

สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
01 – 05 พฤษภาคม 2561 16,777
04 – 08 พฤษภาคม 2561 15,777
08 – 12 พฤษภาคม 2561 15,777
10 – 14 พฤษภาคม 2561 17,777
12 – 16 พฤษภาคม 2561 17,777
15 – 19 พฤษภาคม 2561 15,777
19 – 23 พฤษภาคม 2561 15,777
22 – 26 พฤษภาคม 2561 15,777
24 – 28 พฤษภาคม 2561 15,777
25 – 29 พฤษภาคม 2561 17,777
26 – 30 พฤษภาคม 2561 17,777
29 พ.ค. – 02 มิ.ย.2561 16,777
02 – 06 มิถุนายน 2561 15,777
05 - 09 มิถุนายน 2561 15,777
07 – 11 มิถุนายน 2561 16,777
12 – 16 มิถุนายน 2561 15,777
19 – 23 มิถุนายน 2561 15,777
20 – 24 มิถุนายน 2561 16,777
26 – 30 มิถุนายน 2561 15,777
28 มิ.ย. – 02 ก.ค.2561 16,777
03 – 07 กรกฎาคม 2561 14,777
10 – 14 กรกฎาคม 2561 15,777
17 – 21 กรกฎาคม 2561 15,777
25 – 29 กรกฎาคม 2561 18,777
26 – 30 กรกฎาคม 2561 18,777
27 – 31 กรกฎาคม 2561 18,777
04 – 08 สิงหาคม 2561 14,777
07 – 11 สิงหาคม 2561 14,777
09 – 13 สิงหาคม 2561 18,777
10 – 14 สิงหาคม 2561 18,777
18 – 22 สิงหาคม 2561 15,777
21 – 25 สิงหาคม 2561 14,777
25 – 29 สิงหาคม 2561 15,777
01 – 05 กันยายน 2561 15,777
08 – 12 กันยายน 2561 15,777
11 – 15 กันยายน 2561 14,777
15 – 19 กันยายน 2561 15,777
18 – 22 กันยายน 2561 15,777
25 – 29 กันยายน 2561 15,777

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง