เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง


ราคาเริ่มต้น 13,777  บาท
รหัสทัวร์ G29-GT-VTE-PG02
สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ลาว 
ช่วงเวลา กุมภาพันธ์-เมษายน 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ชมเมืองหลวงใหม่นครเวียงจันทน์ และชมมรดกโลกเมืองหลวงพระบาง
 • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม กุ้ยหลินเมืองลาว
 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว และชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง
 • นมัสการวัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว
 • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุภูษี
 • ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
 • เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง
 • พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ-เวียงจันทน์-วัดพระธาตหลวง-วัดสีสะเกด-เวียงจันทร์-วังเวียง

วันที่ 2

ล่องเรือแม่น้ำซอง-วังเวียง-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา

วันที่ 3

ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-วัดชุนราช-หลวงพระบาง-กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
10-12ก.พ.61 13,777
16-18ก.พ.61 13,777
23-25ก.พ.61 13,777
02-04มี.ค.61 13,777
09-11มี.ค.61 13,777
17-19มี.ค.61 13,777
23-25มี.ค.61 13,777
30มี.ค-01เม.ย.61 13,777
06-08เม.ย.61 14,777
07-09เม.ย.61 13,777
13-15เม.ย.61 15,777
14-16เม.ย.61 15,777
15-17เม.ย.61 13,777
20-22เม.ย.61 12,777
21-23เม.ย.61 13,777
27-29เม.ย.61 13,777
28-30เม.ย.61 13,777

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง