ลาว หลวงพระบาง


ราคาเริ่มต้น 13,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-BI-LAOS01_PG
สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ลาว 
ช่วงเวลา ธันวาคม 2560 - พฤษภาคม 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ณ เมืองหลวงพระบาง
 • นมัสการ "พระบาง" พระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง
 • ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง วัดพระธาตุภูษี
 • ชมความงามของน้ำตกตาดกวางสี
 • นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชมวิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และถ้ำติ่ง
 • เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว สินค้าพื้นเมือง
 • พิเศษ พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
 • บินหรูกับสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส 

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด

วันที่ 2

ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงซี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ

วันที่ 3

วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง-กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
01 - 03 ธ.ค. 60 13,900
02 - 04 ธ.ค. 60 13,900
08 - 10 ธ.ค. 60 17,900
09 - 11 ธ.ค. 60 17,900
15 - 17 ธ.ค. 60 13,900
16 - 18 ธ.ค. 60 13,900
22 - 24 ธ.ค. 60 13,900
23 - 25 ธ.ค. 60 13,900
29 - 31 ธ.ค. 60 18,900
05 - 07 ม.ค. 61 13,900
12 - 14 ม.ค. 61 13,900
19 - 21 ม.ค. 61 13,900
03 - 05 ก.พ. 61 13,900
10 - 12 ก.พ. 61 13,900
16 - 18 ก.พ. 61 13,900
17 - 19 ก.พ. 61 13,900
02 - 04 มี.ค. 61 13,900
10 - 12 มี.ค. 61 13,900
16 - 18 มี.ค. 61 13,900
07 - 09 เม.ย. 61 13,900
20 - 22 เม.ย. 61 13,900
27 - 29 เม.ย. 61 13,900
05 - 07 พ.ค. 61 13,900
18 - 20 พ.ค. 61 13,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง