AURORA IN RUSSIA


ราคาเริ่มต้น 67,900  บาท
รหัสทัวร์ ZE-TG02_RU
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย 
ช่วงเวลา ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • หมู่บ้านซามี่ ทดลองขี่กวางเรนเดียร์
 • ฟาร์มสุนัขพันธุ์ Husky Park นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน
 • ชมปรากฏการณ์แสงออโรร่า กลางทุ่งหิมะที่มืดมิด
 • พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
 • เข้าชมเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
 • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก
 • เนินเขาสแปร์โรว์ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมือง
 • ตื่นตาตื่นใจ การแสดงโชว์ละครสัตว์
 • พิเศษ HUSKY SLEDGE สุนัขลากเลื่อน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-มอสโคว์

วันที่ 2

มอสโคว์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-ถนนอารบัต-สนามบินเซเรเมเตียโว-เมอร์มานสค์-ชมปรากฏการณ์แสงออโรร่า

วันที่ 3

เมอร์มานสค์-หมู่บ้านซามี่-Husky Park-ชมปรากฏการณ์แสงออโรร่า

วันที่ 4

เมอร์มานสค์-พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น-เรือทำลายน้ำแข้งพลังนิวเคลียร์-สนามบินเมอร์มานสค์-มอสโคว์

วันที่ 5

พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่-จัตรัสแดง-วิหารเซต์บาซิล-ชมการแสดงละครสัตว์

วันที่ 6

สแปร์โรว์ ฮิลส์-สถานีรถไฟใต้ดิน-SHOPPING VUGUS MEGA STORE-สนามบินโดโมเดโดโว-กรุงเทพฯ

วันที่ 7

กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
16 - 22 ธ.ค. 60 67,900
22 - 28 ม.ค. 61 69,900
24 - 30 ม.ค. 61 69,900
29 ม.ค.- 04 ก.พ. 61 69,900
03 - 09 ก.พ. 61 69,900
05 - 11 ก.พ. 61 69,900
07 - 13 ก.พ. 61 69,900
10 - 16 ก.พ. 61 69,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง