SENDAI TOHOKU SNOW WALL SAKURA


ราคาเริ่มต้น 60,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-PKJ12_1
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น 
ช่วงเวลา เมษายน 2563
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • วัดซูซนจิ
 • นารุโกะออนเซ็น
 • สวนฮานะมิยามะ
 • ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ
 • ล่องเรือหุบเขาเกบิเค
 • หมู่บ้านกินซังออนเซ็น
 • พิพิธภัณฑ์ซาโอะโคเคชิ
 • หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ
 • กำแพงหิมะถนนซาโอะ เอโค่ ไลน์
 • ชมซากุระ ณ ฮิโตเมะเซ็มบงซากุระ
 • ปราสาทซึรุกะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง