มอสโคว์ ซากอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก


ราคาเริ่มต้น 43,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZDME14
สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย 
ช่วงเวลา ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • สวนโคโลเมนสโกเย 
 • วิหารเซนต์เดอซาเวียร์ 
 • ถนนอารบัต - ถนนเนฟสกี้ 
 • โบสถ์อัสสัมชัญ 
 • ตลาดอิสไมโลโว 
 • พระราชวังเครมลิน 
 • พระราชวังแคทเธอรีน 
 • โบสถ์หยดเลือด 
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รีแชมเบอร์ 
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง