มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก_เลสโก มอสเซนต์เสน่ห์หา


ราคาเริ่มต้น 44,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-ZDME17
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย 
ช่วงเวลา ธันวาคม 2562 - มิถุนายน 2563
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • พระราชวังแคทเธอรีน 
 • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ 
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 
 • ถนนเนฟสกี้ 
 • ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล 
 • โบสถ์หยดเลือด 
 • พระราชวังเครมลิน 
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รีแชมเบอร์ 
 • จัตุรัสแดง 
 • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว 
 • วิหารเซนต์เดอซาเวียร์ 
 • ถนนอารบัต

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง