มหัศจรรย์ TAIWAN เที่ยวครบ


ราคาเริ่มต้น 16,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-BT-TPE04_SL
สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ใต้หวัน 
ช่วงเวลา ธันวาคม 2562 - มิถุนายน 2563
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • หมู่บ้านสายรุ้ง 
 • Miyahara ice cream 
 • วัดเหวินหวู่ 
 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
 • อุทยานอาลีซาน 
 • ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
 • อุทยานเย่หลิ่ว 
 • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
 • ตลาดปลาไทเป -
 • พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันกู้กง 
 • ตึกไทเป 101 
 • วัดหลงซาน 
 • ตลาดซีเหมินติง 
 • แช่น้ำแร่ส่วนตัว

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง