SUPER AURORA


ราคาเริ่มต้น 55,999  บาท
รหัสทัวร์ G29-GSDME03
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย 
ช่วงเวลา มกราคม - มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • จัตุรัสแดง
 • หมู่บ้านซามี
 • ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
 • วิหารเซนต์บาซิล
 • พระราชวังเครมลิน
 • เนินเขาสแปร์โรว์ฮิล
 • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน
 • เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
 • ตามล่าแสงเหนือ 2 คืนที่เมอร์มังส์
 • ตลาดอิสไมโลโว่

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง