HI KOREA DAEGU x BUSAN PREMIUM


ราคาเริ่มต้น 22,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-HPUS12
สายการบิน โคเรียนแอร์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลีใต้ 
ช่วงเวลา พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • วัดดงฮวาซา
 • วัดแฮดง ยงกุงซา
 • สวนสนุก E-World
 • ซองโด สกายวอล์ก
 • จุดชมวิวหมู่เกาะออยุคโด
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
 • โบสถ์ Jukseong คริสตจักรที่สวยที่สุดในปูซาน
 • หอคอยแทกู หรือ 83 Tower หอคอยชมวิวที่สูงที่สุด
 • ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดง / ล็อตเต้ พีเมียม เอาท์เลต

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง