ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิง


ราคาเริ่มต้น 13,888  บาท
รหัสทัวร์ G29-TT-8LLJG04
สายการบิน Lucky Air
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน 
ช่วงเวลา กันยายน 2563 - เมษายน 2563
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • เมืองโบราณลี่เจียง 
  • ช่องแคบเสือกระโจน 
  • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง 
  • ชมวิวภูเขาหิมะไป๋หมาง ถนนไต่ขอบฟ้า 
  • ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด 
  • เมืองโบราณแชงกรีล่า 
  • วัดลามะเฟยไหล

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง