ปักกิ่ง เทียนสิน_ปอเปี๊ยะทอด SNOW WORLD


ราคาเริ่มต้น 12,899  บาท
รหัสทัวร์ G29-CSTSNXW08
สายการบิน นกสกู๊ต
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน 
ช่วงเวลา ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน 
 • พระราชวังกู้กง 
 • พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน 
 • ชมกายกรรมปักกิ่ง 
 • กำแพงเมืองจีน 
 • Snow World 
 • ตลาดรัสเซีย 
 • ที่พักระดับ 5 ดาว

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง