CLASSICAL EASTERN EUROPE


ราคาเริ่มต้น 59,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-QE3VIE-TG022
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ ฮังการี ออสเตรีย สโลวาเกีย เยอรมนี เช็กเกีย 
ช่วงเวลา สิงหาคม 2562 - มกราคม 2563
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ปราสาทปราก
 • พระราชวังเชินบรุนน์
 • สัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงปราก
 • หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัทท์
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ณ บูดาเปสต์
 • จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ เมืองมิวนิค
 • สนุกสนานกับดนตรีที่หมู่บ้านกรินซิ่ง
 • ช้อปปิ้ง McArthurGlen Parndorf Outlet
 • ล่องเรือชมความสวยงามหมู่บ้านฮัลสตัทท์
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทรา

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง