PORTUGAL SPAIN


ราคาเริ่มต้น 49,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-VWQR05
สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ โปรตุเกส สเปน 
ช่วงเวลา ตุลาคม - ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • โบสถ์แซ่
 • หอคอยเบเลม
 • สุเหร่าเมซกีต้า
 • ขึ้นหอคอยกิร์ลด้า
 • มหาวิหารแห่งโทเลโด
 • อนุสาวรีย์แห่งการค้นพบ
 • มหาวิหารแห่งเมืองเซบียา
 • พระราชวังหลวง กรุงมาดริด
 • มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย
 • สะพานส่งน้ำโบราณ เซโกเวีย
 • มหาวิหารเจอโรนิโม มรดกโลก
 • ช้อปปิ้ง Las Roza Village Outlet
 • ชมศิลปะชาวมัวร์โบราณที่เมืองกอร์โดบา

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง