BEAUTIFUL ITALY WITH CAPRI ISLAND


ราคาเริ่มต้น 58,500  บาท
รหัสทัวร์ G29-VT-MXP12
สายการบิน การบินไทย
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ อิตาลี 
ช่วงเวลา ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
 • ป้อมปราการแห่งมิลาน 
 • ชมและถ่ายรูปด้านนอก มหาวิหารมิลาน 
 • เวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค 
 • สะพานสะอื้น - พระราชวังดอดจ์ 
 • เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ 
 • หอเอนเมืองปิซ่า 
 • ปอมเปอี - เนเปิ้ล หรือนาโปลี 
 • เขตเมืองเก่าเนเปิ้ล 
 • เกาะคาปรี - ถ้ำบลูกร็อตโต้ 
 • โคลอสเซียม 
 • น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
 2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
 3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง